มูลนิธิอุ่นใจเป็นองค์กรเพื่อชุมชน

เป้าหมายของเรา คือ การหาทางออกต่อปัญหาที่ก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงลบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน

แต่ละปีจะมีอาสาสมัครต่างประเทศ เดินทางมาช่วยเหลือกิจกรรมในโครงการต่างๆ

นอกจากนี้ยังมีพันธมิตร และภาคีเครือข่าย ที่ร่วมมือช่วยเหลือโครงการสำคัญต่างๆ เรื่อยมา

มูลนิธิอุ่นใจได้ดำเนินกิจกรรม และโครงการช่วยเหลือชุมชน ในพื้นที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

โดยร่วมงานกับชุมชนเพื่อสำรวจ, เข้าถึงปัญหา, ร่วมมือกันเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น

โครงการบ้านพักเด็กและโครงการเพื่อการศึกษา

การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตและการใช้คอมพิวเตอร์.

การปรับปรุงผลผลิตของพืชผลเพื่อเกษตรกร

การช่วยเหลือผู้หญิงจำหน่ายสินค้าแฮนด์เมด

การดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ