clothes line

ความรักที่ไม่มีเงื่อนไข&lt

บ้านพักเด็ก 3 หลังของมูลนิธิอุ่นใจมีสภาพแวดล้อมที่เปี่ยมไปด้วยความรัก สร้างเพื่อเด็กกว่า คน ส่วนใหญ่เป็นเด็กชาติพันธ์ุจากถิ่นห่างไกล และเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีปัญหา

ซึ่งที่นี่จะเน้นการพักอาศัยอยู่ด้วยกันแบบครอบครัว, สนับสนุนด้านเสื่อผ้าเครื่องแต่งกาย, อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ  ทุกคนใช้ชีวิตอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้เรายังมีชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนให้  รวมถึงการดูแลรักษาทางแพทย์  และสิ่งที่สำคัญ คือเรามอบความเอาใจใส่และความรักที่ไม่จำกัด พร้อมที่จะให้น้องๆ ได้อย่างเต็มที่

เด็กนักเรียนส่วนใหญ่ของเรามาจาก 5 กลุ่มชาติพันธ์ุ ซึ่งเราจะมีพี่เลี้ยงดูแล

เนื่องด้วยพวกเขามาจากหมู่บ้านที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร  และเด็กเล็กๆ จะไม่สามารถพูดภาษาไทยได้ เราจึงให้เด็กๆ ได้เรียนภาษาไทยChildren's Homes 6 วันต่อสัปดาห์ ถึงแม้จะค่อนข้างมีปัญหากับเด็กๆ ที่มาใหม่ แต่การศึกษาจะเป็นอีกปัจจัยสำคัญ ดั่งประตูทองออกจากความยากจน การใช้ภาษาไทยที่สมบูรณ์แบบจะเป็นก้าวแรกสู่ความสำเร็จในการศึกษา และนำมาซึ่งชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เด็กของเราทุกคนที่อาศัยอยู่ที่บ้านพักอุ่นใจ จะมีการทำเวร  เช่น  ซักผ้าของตัวเอง และจะมีการประชุมอบรมเด็กจากเจ้าหน้าที่ของเราเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อดูความก้าวหน้าของเด็ก รวมถึงเพื่อให้คำปรึกษากับเด็กที่มีปัญหาทั้งในเรื่องส่วนตัว และเรื่องครอบครัว