Biochar and Farming Tutorials – Thai

วิดิโอสาธิตการสร้างเตาไบโอชา

โครงการถ่านไบโอชาร์ ของมูลนิธิอุ่นใจ เสนอทางเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่­างยั่งยืน โดยการมอบแหล่งข้อมูลความรู้ที่สำคัญให้แก

วิธีการทำ EM

เรามีเป้าหมายที่จะฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในเวล­าเดียวกัน โดยการให้ความรู้กับเกษตรกรในแนวทางปฏิบัต

วิธีการทำปุ๋ย

เรามีเป้าหมายที่จะฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในเวล­าเดียวกัน โดยการให้ความรู้กับเกษตรกรในแนวทางปฏิบัต

วิธีการทำปุ๋ยหมัก

เรามีเป้าหมายที่จะฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในเวล­าเดียวกัน โดยการให้ความรู้กับเกษตรกรในแนวทางปฏิบัต